Advokátska kancelária


Advokátska kancelária JUDr.Desany Madžovej je mladou, dynamicky sa rozvíjajúcou kanceláriou s množstvom skúseností v rôznych oblastiach práva. Jej hlavnou devízou je aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka, ktorá umožňuje bezproblémovú komunikáciu i klientom iných národností. Advokátska kancelária je držiteľom zaručeného elektronického podpisu, a tak prispieva k šetreniu nákladov klientov a urýchľuje komunikáciu so súdmi a štátnymi orgánmi. Cieľom advokátskej kancelárie je poskytnutie právnej pomoci promptne, efektívne, s odbornou starostlivosťou a hospodárne, účelne vyriešiť problém klienta. Inovatívne myslenie mladého človeka, snaha o rozvoj a neustále rozširovanie znalostí a zručností sú hlavnými atribútmi úspešnosti. Ambíciou advokátskej kancelárie je vytvorenie zodpovedného partnera pre klientov, ktorý ich bude i naďalej sprevádzať ich životom a spleťou právnych otázok.


Príhovor advokátky: Milí klienti, Advokácia je pre mňa povolaním, ktoré som si zvolila už v školských laviciach základnej školy. Inšpiráciou pre mňa boli nielen moji predkovia na pozíciách notárov a právnikov, ale aj moje životné krédo „pomoci druhým“, o čo som sa snažila vždy z plných síl. Prostredníctvom advokácie môžem napĺňať môj cieľ v širšom rozsahu ako z pozície občana, a preto považujem výkon advokácie za moje životné poslanie. Zodpovedný prístup k veci, maximálna serióznosť, nasadanie pre vec, ústretovosť a lojalita, je nielen mojim životným krédom ale aj spôsob, ktorým napĺňam svoje životné ciele. Hľadanie stratégie v medziach zákona, nachádzanie odpovedí na otázky, z ktorých niet východiska, úspech vo veci samej, to je to čo ma napĺňa a teší zároveň. Počas môjho života som stretla ľudí, ktorí boli pre mňa životnou inšpiráciou a považujem ich za svoj vzor. V mojom srdci navždy ostanú ich myšlienky a povzbudivé slová, ktoré ma utvrdili v mojej životnej ceste, za čo im patrí moja vďaka. Týmto by som chcela vyjadriť vďaku môjmu školiteľovi diplomovej práce Dr.h.c.mult.prof.JUDr.Mojmírovi Mamojkovi, CSc. za podnetné rady, pedagogické usmernenia a v neposlednom rade za trpezlivosť a podporu pri tvorbe mojej diplomovej práce a rovnako za inšpiratívne prednášky, ktoré ma viedli k orientácii najmä na obchodné právo. Rovnako sa chcem poďakovať môjmu školiteľovi, JUDr.Ivanovi Nevoľnému, PhDr., za prínos k môjmu profesijnému rastu počas praxe advokátskeho koncipienta. „Pacta sunt servanda“ („Záväzky sa majú plniť“) Mojim záväzkom pre klientov je zodpovedné a odborné právne poradenstvo, ich úspech vo veci je mojim úspechom, a preto v tomto duchu budem napĺňať moje poslanie. JUDr.Desana Madžová

VIGILANTIBUS IURA SCRIPTA SUNT

bdelým patrí právo

Advokát a klient


Advokátska kancelária JUDr.Desany Madžovej poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Advokáciou, resp. poskytovaním právnych služieb je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu. Advokát pri výkone advokácie chráni a presadzuje práva a záujmy klienta a riadi sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. Advokát postupuje s odbornou starostlivosťou, koná čestne a svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnym služieb. Advokát je oprávnený poskytovať služby na celom území Slovenskej republiky. Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb ak: v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť, vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory. Advokát tak postupuje vždy, ak zistí dôvody, pre ktoré je povinný poskytnutie právnych služieb odmietnuť. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu a tiež vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný; to neplatí vo veciach poskytovania bezplatnej právnej služby. Základným cieľom advokáta je spokojnosť klienta a promptnosť riešenia daného problému. Mám záujem na tom, aby sa moja advokátska kancelária stala odborným partnerom, ktorý bude klienta opakovane sprevádzať pri akomkoľvek právnom probléme i v budúcnosti. V rámci výkonu advokácie používam moderné spôsoby komunikácie, vlastním zaručený elektronický podpis, ktorý prispieva k znižovaniu nákladov a urýchľuje proces komunikácie.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadim primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj práva mojich klientov ako dotknutých osôb, ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na mňa vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavam Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou, ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr. Bližšie informácie v súlade s našou povinnosťou upravenou v čl. 13 a čl.14 GDPR týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete .

CLARA PACTA, BONI AMICI

dobré zmluvy robia dobrých priateľov


ODMENA ADVOKÁTA


Odmenu advokáta upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“). Vyhláška ustanovuje spôsob určenia odmeny advokáta, ktorá v prvom rade závisí od dohody advokáta s klientom. Pre zistenie orientačnej ceny konkrétneho právneho problému a jeho riešenia mi prosím pošlite požiadavku s popisom právneho problému. Prvá konzultácia klienta s advokátom, počas ktorého klient predostrie svoj právny problém alebo požiadavku právnych služieb, je bezplatná. Odmena za služby je dojednávaná s každým klientom individuálne, pričom výška odmeny zohľadňuje jednak mieru a zložitosť právnych služieb poskytnutých klientovi, časovú náročnosť, ako aj mieru zodpovednosti advokáta. Okrem odmeny má advokát nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, ako sú náklady na znalecké posudky, správne a súdne poplatky, náhrada za stratu času a cestovné náhrady pri ceste advokáta mimo sídla kancelárie.


Jednorazové a drobné konzultácie sú platené po ich poskytnutí v hotovosti podľa dohody s klientom na začiatku jednania. V prípade poskytnutia rozsiahlejších právnych služieb dôjde k uzatvoreniu písomnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb s klientom, ktorej súčasťou je dohodnutá odmena, výška zálohy a jej splatnosť. Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Popri nároku na odmenu má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena. Druhy zmluvnej odmeny :

a) hodinová odmena (podľa počtu hodín vynaložených na vybavenie veci)

b) paušálna odmena (paušálnou sumou za úplné vybavenie veci alebo poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období)

c) podielová odmena (podielom na hodnote veci)

d) tarifná odmena dohodnutá inak ako základná sadzba tarifnej odmeny (podľa počtu úkonov za každý úkon právnej služby).

Za úkon právnej služby treba považovať napríklad:

prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby spísanie žaloby písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej vypracovanie právneho rozboru veci rokovanie s protistranou spísanie návrhu na predbežné opatrenie

ADVOKÁTKA


JUDr.Desana Madžová, rod. Peťková Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2007. Prax na pozícii právnik získala v súkromnej obchodnej spoločnosti už počas štúdia od roku 2004. Ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii začala pracovať od roku 2009. Následne po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok otvorila advokátsku kanceláriu v Piešťanoch.
Ako advokátka je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore pod licenčným č. 6724 . Počas svojej praxe získala veľa skúseností najmä v obchodnom a občianskom práve. Má bohaté znalosti v oblasti právnych otázok spojených s nehnuteľnosťami ako aj v oblasti zdravotníctva, IT technológii, software, autorského práva, pracovného a rodinného práva atď. Venovala sa aj publikačnej činnosti v lokálnom časopise, kde odpovedala na právne otázky občanov. Klientom poskytuje právne služby aj v anglickom a nemeckom jazyku.

"znalosti a skúsenosti, ktoré potrebujete

výsledky, ktoré očakávate"

Kontakt


Zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komore pod licenčným č.6724.

IČO: 42296234, DIČ: 1079867074

Advokát

adv.jpg, 2,0MB

Kancelária


JUDr.Desana Madžová, advokátka

Tel.kontakt: (+421) 903 305 016

Email: info@advokat-piestany.sk

Komenského 5247/24, Piešťany 921 01

Kontaktujte ma